Falck

Falck

Falck finder fremtidige ambulancereddere med JobMatchProfile:

E-rekruttering giver ro i sindet

Op imod 1500 ansøgere skal rangeres, vurderes og have tilbagemeldinger når Falck rekrutterer nye elever til erhvervsuddannelsen som ambulanceredder. JobMatchProfile mindsker ikke bare administrationen men kvalificerer også processen og sikrer at de rette kandidater vælges ud.

falck_case_2– Før håndterede vi alting manuelt. Så det er en stor lettelse nu at have et system som gør en masse ting for os automatisk, fortæller Susanne Aagaard, uddannelsesassistent hos Falck. Hun står for administration og koordinering når Falck to gange årligt rekrutterer nye ambulanceredderelever i de fem regioner.

– Sidst havde vi 76 ledige stillinger og fik 1200-1500 ansøgninger. At læse alle de ansøgninger igennem og skrive tilbage til hver enkelt ansøger var et kæmpe stykke arbejde før vi fik et e-rekrutteringssystem. Derudover var der altid risikoen for fejl når man skulle taste mange hundrede e-mailadresser manuelt, og nogen kunne komme til at mangle en tilbagemelding eller lignende, siger hun.

De problemer er fortid nu; i dag logger Susanne Aagaard blot ind på JobMatchProfile når hun skal oprette de ledige stillinger. Ansøgere kan finde links til opslagene på falck.dk, indtaste deres ansøgninger og kontaktoplysninger og uploade relevant dokumentation. Rekrutteringspaneler i de fem regioner læser de relevante ansøgninger – screenet, rangeret og prioriteret af systemet – og melder tilbage til uddannelsesassistenten hvem de gerne vil se til en samtale.

– Det er utroligt nemt at gå til, både for mig som administrator, for vores afdelinger ude i regionerne og for ansøgerne. Det gør rekrutteringsrunderne mindre stressende, siger Susanne Aagaard.

Tillid til systemet

Susanne Aagaard og hendes kolleger kaster fortsat et blik på hver enkelt ansøgning – også dem systemet ikke har prioriteret som værende relevante. Som en form for kvalitetssikring, forklarer hun:

– Vores erfaringer hidtil siger os at der i langt de fleste tilfælde er overensstemmelse mellem systemets ranking og vores vurdering af den enkelte kandidat. Mellem 70 og 90 procent overensstemmelse vil jeg tro. Så det er klart at vi har forskellige tilgange til ansøgningerne alt efter hvordan JobMatchProfile har ranket dem.

Hun suppleres af Morten Brønnum-Carlsen, HR-afdelingsleder i Falck:

– Vi har ikke brugt JobMatchProfile så længe, og der har indledningsvis måske nok været en naturlig skepsis over for hvad systemet kan. Men jo mere vi bruger det, des mere bliver vi bekræftede i at det virker. Og det skaber selvfølgelig større tillid til systemet – også til at det sorterer de rette fra.

Ligesom Susanne Aagaard fremhæver han betydningen af med JobMatchProfile at have fået et system til ikke bare ranking og selektering men også til at administrere korrespondancen med de mange ansøgere:

– Det giver ro i sindet at vide at alle får de svar og opfølgninger de skal have, rettidigt, og at vi har overblik over hver ansøgers historik. Ingen får en dårlig oplevelse under forløbet fordi de mangler en tilbagemelding, og vi slipper for en masse ekstra administration og potentiel dårlig omtale.


Artiklen fortsætter under dette afsnit

E-rekruttering: Screen, evaluer og match kandidater

JobMatchProfile er Garudas intelligente e-rekrutteringssystem som matcher ikke bare professionelle kvalifikationer men også personlighed, holdning og fokus.

Systemet klarer komplekse kategoriserings- og matchopgaver hurtigt og præcist og sparer dig timevis af arbejde. Tid og ressourcer du i stedet kan bruge på at gå i dybden med de kvalificerede kandidater.

JobMatchProfile logo

Læs mere på jobmatchprofile.dk


Kvalificering af rekrutteringsprocessen

JobMatchProfiles rangering og sortering af ansøgerne betyder at HR-medarbejderne i Falck kan give de mest interessante ansøgninger større opmærksomhed.

– Med det hurtige overblik over ansøgerne som systemet giver os på baggrund af de opsatte parametre, kan vi gå mere i dybden – med færre ansøgninger – og selektere mere kvalitativt, siger Morten Brønnum-Carlsen.

Det er naturligvis stadig nødvendigt at se nærmere på de potentielt kvalificerede kandidater, understreger Susanne Aagaard:

falck_case_1– Ansøgere besvarer 30 parvise udsagn i JobMatchProfile og bliver ranket i forhold til 12 nøglekompetencer. Men der er også andre kriterier som spiller ind, og man kan godt matche den profil vi har opstillet i JobMatchProfile, men så alligevel have nogle personlige egenskaber der gør at man ikke vil kunne præstere som ambulanceredder. Er man for eksempel meget indadvendt eller nervøst anlagt, vil man have svært ved at trives i jobbet.

Ansøgerne til ambulanceredderuddannelsen kategoriseres i to grupper, 21-25 år og 25+. I begge grupper skal man leve op til en række formelle ansættelseskrav – blandet andet skeles der til karakterer:

– På sigt skal ambulanceredderne gerne kunne gennemføre en paramedicineruddannelse så derfor spiller deres resultater i skole- og uddannelsesmæssig sammenhæng også ind, forklarer Susanne Aagaard.

Kategoriseringen i to grupper er vigtig med henblik på at rangere ansøgerne og sikre at hver kandidat vurderes på hans eller hendes egne præmisser:

– En ansøger på 30 har nogle andre forudsætninger og flere erfaringer at trække på end en på 22. Hvis vi samlede alle ansøgerne i én pulje, ville mange automatisk ryge nederst i bunken på grund af deres alder og fordi de ikke har så meget på CV’et endnu, siger Morten Brønnum-Carlsen og uddyber:

– At vi kan opdele ansøgerne i systemet så de rankes og prioriteres i forhold til andre ansøgere i samme aldersgruppe, er en stor hjælp og sikrer at vi får de bedste, både blandt de yngre og de ældre ansøgere.

Susanne Aagaard tilføjer:

– Det bidrager til at skabe en stor mangfoldighed blandt de optagne elever hvilket er noget vi går aktivt efter.

Positive perspektiver

Med to omfattende rekrutteringsrunder årligt var behovet for et e-rekrutteringssystem ikke til at komme uden om. At valget faldt på JobMatchProfile, skyldtes blandt andet det langvarige samarbejde mellem Falck og Garuda:

– Vi har anvendt Garudas profilværktøjer i udvælgelses- og udviklingsprocesser i en årrække. Så da vi blev præsenteret for det her redskab som ville kunne hjælpe os med at skære en masse manuel administration og enkeltbehandling af ansøgninger bort, var vi bestemt lydhøre, fortæller Morten Brønnum-Carlsen.

At der findes alternative produkter på markedet, var HR-afdelingslederen fuldt ud bevidst om.

– JobMatchProfile er et relativt nyt system, og Garuda udvikler løbende på det. Vi har været rigtig glade for viljen til at lytte til vores ønsker til systemet som er blevet tilpasset de konkrete behov vi har haft.

Hverken Morten Brønnum-Carlsen eller Susanne Aagaard er i tvivl om at JobMatchProfile skaber værdi for Falck. For medarbejderne i dagligdagen og på bundlinjen.

– Det er mit indtryk at vi opnår en kvalificering af de optagne kandidater. Vi har flere godkendte efter første samtale så noget tyder på at vi med JobMatchProfile er blevet bedre til at spotte de gode, siger Morten Brønnum-Carlsen.

Susanne Aagaard supplerer:

– Både jeg og mine kolleger ude i regionerne er meget glade for at bruge redskabet. Det frigiver tid og ressourcer og letter presset i nogle ellers ret stressende perioder.

– Systemet passer rigtig godt til vores rekrutteringsflow hvad ambulancereddereleverne angår. Og jeg kan sagtens se det anvendt på andre områder; jeg fortæller da også gerne om det til andre som rekrutterer i virksomheden, slutter Morten Brønnum-Carlsen.


Fakta – Rekruttering af ambulanceredderelever

  • Falck optager elever på erhvervsuddannelsen til ambulanceredderelev to gange årligt.
  • Under optagelsesforløbet snævres kandidatfeltet løbende ind ved hjælp af samtaler og en fysisk test. Godkendte og optagne elever tilbydes en praktikstation i deres region.
  • Uddannelsen tager to år og tre måneder og veksler mellem skole, hospitaler og praktik.
  • Efter uddannelsen er man ambulanceassistent. Ambulanceassistenten kører ambulancen og assisterer behandleren som sidder bagi med patienten.
  • Det er ambitionen at en ambulanceassistent videreuddanner sig til behandler og dernæst til paramediciner.

Artiklen er oprindeligt trykt i Profil – oktober 2014

Kontaktperson


Kontakt kursus- og marketingchef Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.dk