Dataansvarlig

Garuda A/S

Adresse: Voldbjergvej 14, 2. sal 8240 Risskov

Phone: +45 87 46 86 00

Mail: garuda@garuda.dk

Introduktion

Garuda AS (Fremover benævnt ’Garuda’) er ansvarlig for beskyttelsen af oplysninger, du giver os og overlader til vores behandling, i henhold til gældende lovgivning.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved Garuda’s behandling af dine oplysninger. Vi gennemgår derfor grundigt – og i et let forståeligt sprog – hvilke oplysninger Garuda indhenter eller modtager, samt hvad Garuda har ret til at gøre med disse oplysninger. Hvis du skulle få spørgsmål, så skriv til os. Vi vil altid forsøge at hjælpe bedst muligt.

Det fremhæves, at denne privatlivspolitik alene omfatter vores behandling af personoplysninger som dataansvarlig. Den regulerer derfor ikke vores behandling af personoplysninger i vores kapacitet af databehandler på vegne af vores kunder som dataansvarlige. Denne behandling, inklusive behandling af oplysninger om de brugere, vores kunder har oprettet, vil være reguleret i vores abonnementsaftale med kunden samt den databehandleraftale, der er indgået med kunden. For denne behandling er det således vores kunder, der som dataansvarlige har kontrol over vores behandling. Såfremt du som bruger af vores løsninger har spørgsmål til vores behandling af data, anmodes du venligst om at kontakte den organisation, der har inviteret dig som bruger af vores løsning.

Baggrund

Hos Garuda bestræber vi os på at sikre, at dine oplysninger beskyttes bedst muligt, når du benytter dig af vores tilbud og tjenester. Din tryghed og tillid til Garuda er en vigtig del af vores forretning, og vi ser derfor med stor alvor på det.

Garudas privatlivspolitik beskriver, hvordan vi på en ansvarlig og fortrolig måde behandler dine personoplysninger. Garuda behandler og eventuelt opbevarer personoplysningerne med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler, eller som har samme standarder for behandlingssikkerhed, som Garuda.

Sikkerhed

Garuda har den rette blanding af specialister med dybdegående kendskab til området for sikkerhed og sikker behandling af personoplysninger.

Garuda har indrettet sig med organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle oplysninger, som vi behandler. Det betyder, at Garuda har indrettet sig med foranstaltninger, der bl.a. beskytter dine oplysninger mod tab, manipulation og uberettiget adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger for at følge med den teknologiske udvikling.

Eventuelle spørgsmål om sikkerheden kan rettes til garuda@garuda.dk.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine personoplysninger er strengt fortrolige. De videregives alene til tredjeparter, der med rimelighed og nødvendighed skønnes at skulle anvende dine data for at kunne sikre vores bedst mulige behandling af dine oplysninger.

Vi videregiver derudover kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen, kontraktforhold eller krav for at indgå kontrakt tillader eller kræver det.

Hvilke oplysninger indhentes og behandles?

Du præsenteres nu for et generelt billede af, hvilke oplysninger vi behandler:

Navn, mailadresse, telefonnummer, adresse, cookiedata (almindelige personoplysninger).

Hvis du afgiver andre personoplysninger frivilligt, vil vi også behandle disse oplysninger i relevant omfang.

Hvis dine personoplysninger ikke er afgivet af dig selv, vil de altid hidrøre fra offentligt tilgængelige kilder.

Oplysningerne behandles kun i det omfang, de er tilstrækkelige samt relevante – og altid begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig i relation til din interaktion med os.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler kun dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen.

Det betyder også, at vi skal have et lovligt grundlag for at behandle dine personoplysninger.

Således behandler vi dine oplysninger på følgende lovlige grundlag:

  • såfremt vi har modtaget dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke behandlingsgrundlag,
  • hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, du har med os,
  • hvis behandlingen er nødvendig for overholdelse af gældende lovgivning, eller
  • hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser, i hvilket tilfælde du vil kunne anmode os om dokumentation for vores interesseafvejning.

Tredjepartsbehandling

Vi gør brug af tredjeparter til behandling af dine oplysninger. Dette omfatter bl.a. eksterne og professionelle virksomheder, såsom leverandører og samarbejdspartnere, der hjælper os med at levere og yde vores service bedst muligt, samt håndtere dine data.

Garuda behandler kun personoplysningerne med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler som os, eller som har valgt at følge tilsvarende regler for sikker behandling.

Overførelsen af dine oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og denne privatlivspolitik. Tredjepart må således ikke anvende oplysningerne til egne formål og må kun behandle dem på vegne af Garuda til varetagelse af vores formål med behandlingen, fx fremsendelse af et nyhedsbrev, du har skrevet dig op til.

Formålet med indhentning og behandling af information

Garudas formål med behandlingen af dine oplysninger er at kunne identificere dig og at kunne servicere dig bedst muligt som besøgende på vores hjemmeside, som potentiel samarbejdspartner, som eventuel ansat, eller på anden vis, alt afhængig af årsagen til at du har valgt at interagere med Garuda.

Garuda foretager ingen automatiske afgørelser i vores behandling af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som bruger af Garuda har du naturligvis alle de rettigheder, som gældende lovgivning tilskriver dig. Det vil sige, du har ret til at blive informeret om, hvilken personoplysninger Garuda behandler vedrørende dig samt kræve sådanne oplysninger rettet, slettet eller udleveret.

Hvis personoplysninger er baseret på samtykke, kan de ændres eller tilbagekaldes ved at kontakte os direkte på oplyste mail på garuda@garuda.dk eller ved at følge anvisninger om samme i e-mails modtaget fra Garuda i henhold til samtykket.

Klage

Er du på nogen måde utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, beklages dette på forhånd, og vi stiller os til rådighed i forhold til at løse en sådan eventuel utilfredshed. Dette sker bedst ved at sende en klage til os på garuda@garuda.dk, som vi vil behandle hurtigst muligt.

Ud over muligheden for at rette henvendelse direkte til Garuda er du også berettiget til at rette din eventuelle klage til vores nationale tilsynsmyndighed: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. For nærmere vejledning i denne klageproces henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Periode for opbevaring af oplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige at behandle. Der tages alle rimelige skridt for at sikre, at oplysninger, der er unøjagtige med det formål, hvortil de behandles, slettes eller korrigeres uden ugrundet ophold.

Der er således internt i Garuda indført tidsfrister for sletning eller periodisk gennemgang af data behandlet som dataansvarlig. Sådanne tidsfrister er bl.a. fastsat ud fra oplysningernes karakter og baggrund.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre denne politik. Den seneste version vil til enhver tid være tilgængelig på vores side. Nederst i dokumentet er datoen for versionen af privatlivspolitikken anført. Såfremt du ikke læser denne politik direkte på vores hjemmeside, anbefales det at tjekke politikkens datooplysning med datoen på privatlivspolitikken på vores hjemmeside. Hvis der foretages ændringer i vores behandling af personoplysninger, giver vi dig også besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende indhentning eller behandling af oplysninger vedrørende dig, kan vi kontaktes på: garuda@garuda.dk

Denne privatlivspolitik er senest opdateret 26-05-2020