Inden for de sidste par måneder har vi hos Garuda fået nogle spørgsmål til FokusProfilen. Nogle af disse spørgsmål kom fra brugere af FokusProfilen, som havde fundet eksempler på profiler, hvor der ikke var nogen logisk sammenhæng mellem den skriftlige evaluering af PresProfilen og den grafiske afbildning af den.

For eksempel blev der fundet en PresProfil, som rent grafisk viste et større fokus på Integrator-kvaliteterne, mens den skriftlige presevaluering beskrev en person, der under pres ville have en tendens til at være mindre fokuseret på disse kvaliteter.

Uoverensstemmelser som denne har ført til, at vi har lavet en grundig gennemgang af de muligheder for variation, der findes mellem PersonProfilen, PresProfilen og afbildningen. Herunder en meget detaljeret analyse af den algoritme, der styrer sammenhængen mellem grafik og evalueringer.

Dette arbejde er nu færdigt og bliver implementeret i den nyeste version af FokusProfilens software. Vi håber, at du nu vil få endnu mere udbytte af at diskutere adfærd under pres – og mulige konsekvenser heraf. Vi er nemlig overbeviste om, at en sådan konstruktiv samtale kan være med til at hindre uhensigtsmæssig adfærd under pres. Og så vil vi gerne bruge lejligheden til at sige tak til vores mange dygtige brugere af FokusProfilen, som hjælper os med at gøre den endnu bedre.

Antagelserne bag presmodellen

Der fulgte et naturligt spørgsmål som konsekvens af observationerne af disse ulogiske sammenhænge mellem Person- og PresProfil, nemlig hvilke antagelser, modeller eller teorier der ligger bag PresProfilen.

Med modellen bag PresProfilen antager vi, at en person under pres vil være tilbøjelig til at følge sin indre natur – det, han eller hun opfatter som sin styrke – og dermed også vil fortsætte med og eventuelt forstærke den adfærd, der normalt giver vedkommende en oplevelse af selvværd og tryghed. Omvendt antager vi, at vedkommende under pres vil have sværere ved eller være mindre tilbøjelig til at ændre sin adfærd hen imod noget, som vedkommende ikke opfatter som sin styrke, eller som vedkommende ikke ser som så vigtigt, idet det ikke i sig selv giver en oplevelse af selvværd og tryghed.

Denne model bygger på teorien bag identifikationen af personlighedstræk, som siger, at før man kan tale om et personlighedstræk, skal den definerede adfærd leve op til tre kriterier: 1) Intensitet, 2) hyppighed og 3) forskellighed. Hvis vi tager eksemplet Konkurrence, er det et stærkt træk i personligheden, hvis konkurrenceadfærden er intens, dvs. hvis der lægges en høj grad af vilje og energi bag adfærden. Dernæst at adfærden udvises, uanset om der er tale om at vinde et hækkeløb eller et ludospil, og slutteligt at adfærden udvises, uanset om konkurrencen udfolder sig på arbejdet, i hjemmet eller på en fodboldbane, og uanset om man konkurrerer mod børn eller voksne.

I presmodellen operationaliseres denne antagelse således: Hvis en person svarer Helt enig til ’Sætter alt ind på at være den, der skaber hurtige, konkrete resultater’ og Delvis enig til ’Mener ikke, det er så vigtigt, at man følger nogle faste regler’, giver det vedkommende 2 pluspoint på Resultatfokus og minus 1 point på Grunderfokus. I presmodellen tolkes dette svarmønster som, at det er vigtigere for denne person at opnå konkrete resultater end at følge nogle faste regler. Styrken på trækket Konkurrence er klart stærkere end på trækket Orden. Svaret på resultatudsagnet får så – under pres – en afsmittende effekt på scoren på Grunderfokus, hvilket kommer til udtryk ved, at der fx trækkes 1 point fra respondentens score på Grunderfokus. Et udsagns afsmittende effekt kan variere fra plus/minus 0,5-4 point.

I den følgende FokusProfil ses et eksempel på, hvordan svarene på to udsagn påvirker tegningen af den forventede adfærd under pres.

PresProfil fra Garuda

PersonProfil-scoren på Integration er -2, og scoren på Resultatfokus er 20. Besvarelsesmønstret fører til en PresProfil med en minusscore på Integration på -13 og plusscore på Resultat på 26. Ifølge model og teori antages det, at besvarelsen Helt Enig til ’Har altid foretrukket opgaver, hvor jeg kan gøre tingene færdige og se resultaterne med det samme’ begrænser opmærksomheden på at have fokus på integration med -3 point, mens besvarelsen Helt Enig til ’Lægger ikke megen energi i at forstå endsige integrere forskellige sociale holdninger og værdier’ giver mental plads til at putte endnu mere energi i det at skabe hurtige resultater. Dvs. at det stærkeste personlighedstræk overtrumfer det svagere.

Har du spørgsmål til PresProfilen, er du som altid meget velkommen til at kontakte os på garuda@garuda.dk eller på 87 46 86 00.