Gennem de sidste 35 år har Garuda samlet svarene fra 50.000 KompetenceProfiler i en særskilt jubilæumsdatabase. Ud af dem er 1205 udfyldt af topchefer – altså ledere, der har titlen CEO. I denne artikel kigger vi på forskellene mellem de mandlige og kvindelige topchefer.

Men først lidt om topchefernes baggrund. Generelt gælder det, at de to grupper er nogenlunde ens, hvad angår alder og uddannelse. Gennemsnitsalderen ligger på mellem 46 og 50 år, og den boglige baggrund svarer generelt til en mellemlang eller lang videregående uddannelse. For kvinderne gælder det, at lidt flere har en social- eller samfundsfaglig uddannelse, mens flere mænd har læst tekniske eller økonomiske fag.

De kvindelige topchefer har typisk fire-seks ledere eller lidt færre, der refererer direkte til dem, mens mændene oftest har lidt flere. Og gennemsnitligt står mændene i spidsen for organisationer, som er lidt større; flertallet har mellem 51 og 100 ansatte.

Men afspejler disse baggrundsinformationer forskellene mellem mændenes og kvindernes personligheder? Lad os undersøge det.

Hoved-Hjerte-Ben

Personprofilerne, som ligger til grund for analysen, er bygget op efter Hoved-Hjerte-Ben™-modellen. Hovedet bestemmer, hvordan vi angriber og bearbejder problemer. Det dækker blandt andet over, at vi kan være mere eller mindre afhængige af orden, struktur og planlægning. Her viser besvarelserne, at kønnene ligger tæt på hinanden, men at kvinderne er mere detaljefokuserede og lidt mere impulsive end mændene. Fx siger flere mandlige end kvindelige topchefer, at de bevarer selvbeherskelsen, at de altid er rolige og velbalancerede, og at de er mindre tilbøjelige til at blive nedtrykte, når de møder modstand.

Hjertet dækker over de sociale og samarbejdsmæssige relationer, vi etablerer til andre. Altså at vi kan være mere eller mindre indfølende, kontaktsøgende og åbne eller tillidsfulde over for andre. Også på dette område ser vi ganske små forskelle mellem de mandlige og kvindelige topchefer. Og det er lidt overraskende, når man tænker på, at der normalt er ret stor forskel mellem kønnene, når det kommer til netop hjertet. Vi kan dog se, at flere mænd foretrækker at omgås andre, der holder fast i deres principper, og at flere kvinder er forstående over for kollegaer, der kommer i tvivl og bliver usikre.

De helt store forskelle kommer til gengæld, når vi zoomer ind på benene – på ego-drivet. De siger noget om respondentens vilje og den mentale energi, han sætter ind for at forfølge sine ideer og gennemføre dem – på trods af praktiske, tekniske eller sociale omstændigheder, der spiller ind i situationen. Som vi kan se på grafen, adskiller topcheferne sig markant fra hinanden på personlighedstræk som Konkurrence, Indflydelse og Selvtillid. Lidt mindre, men alligevel signifikante forskelle ser vi på Frihedstrang, Psykisk styrke og Fysisk energi.

Dykker vi ned i de konkrete udsagn, bevarer 15 procentpoint flere mænd end kvinder selvtilliden på trods af andres kritik. Næsten 20 procentpoint flere mandlige topchefer end kvindelige har stor selvtillid selv i uvante situationer, og så har 15 procentpoint flere mænd stor selvtillid – også i vanskelige situationer.

Men hvordan placerer topcheferne sig i forhold til resten af befolkningen, og hvilken betydning har forskellene mellem mandlige og kvindelige topchefer så for deres måde og evner til at lede? Læs mere i Finn Havaleschska fulde artikel, som du henter ved at udfylde formularen.