Der bliver talt rigtig meget om den generøse leder i disse år, og vi hører, hvor vigtigt det er, at lederen er medfølende, indlevende og har fingeren på medarbejderens puls. Men hvad betyder det mere konkret, at lederen er generøs? Hvordan bidrager den generøse leder til medarbejdertilfredsheden? Og hvordan udøver lederen det i sin hverdag? De spørgsmål kigger jeg nærmere på her i artiklen.

Men først lidt baggrund. Generøsiteten er et nøgleelement i den compassion-fokuserede ledelse. Compassion-begrebet stammer oprindeligt fra lægevidenskabelige studier, der viste, at medfølende og oprigtigt interesserede læger var med til at dæmpe patienternes symptomer og gøre dem hurtigere raske end læger, der behandlede deres patienter mindre indlevende.

Forskere på Stanford University i Californien overførte de resultater til HR og ledelse. Og deres forsøg viste samme glædelige resultater som inden for lægevidenskaben, nemlig at ledere, der mødte deres medarbejdere med medfølelse, forbedrede psyken og fysikken – både hos medarbejderne og hos dem selv.

Mere konkret kan det at udvise omtanke, indføling og generøsitet altså være med til at nedsætte sygefraværet og hæve medarbejdertilfredsheden. Desuden viser forskning i compassion-feltet, at en holistisk tilgang til balancen mellem arbejde og fritid giver de gladeste og mest succesfulde medarbejdere og ledere.

Derfor kan det hurtigt blive gavnligt at kende til compassion-tankegangen, så man som leder eller medarbejder kan udøve den. Både for kollegaernes og sin egen skyld.

Den generøse leder – en svær balancegang

Et vigtigt element ved compassion er, at man som leder ikke overgør den og hopper over i den anden grøft. Eller at man udøver generøst lederskab på en påtaget måde. Den generøse leder skaber i stedet bæredygtige relationer til sine medarbejdere ved at balancere behovet for at komme tættere på dem med forståelsen for at bevare det professionelle forhold.

Ifølge professor emeritus ved CBS Ole Fogh Kirkeby er det bedste, der kan ske for en organisation, at den får en sådan afbalanceret leder. Kirkeby skriver i sin seneste bog, ”Robusthed, skrøbelighed og det generøse lederskab”, at generøsiteten ikke indskrænker sig til ledelsesopgaven, men overskrider den og omfatter en lang række sociale relationer på arbejdspladsen – uden dog at kamme over.

Kirkeby karakteriserer den generøse leder som en, der gennem sine handlinger viser, at han er af ædel byrd. Det vil sige, at hun besidder egenskaber som gavmildhed, overbærenhed, omsorg og medfølelse. Og så er det kendetegnende for generøsiteten, at den yder uden at have en bagtanke om at få noget igen.

Generøsitetens syv kendetegn

Inspireret af blandt andet Kirkeby og compassion-eksperten Michael Andersen karakteriserer Garudas stifter, Finn Havaleschka, medfølende ledere. I sin nye bog ”Den generøse leder – Fra vision til virkelighed” skriver Havaleschka, at compassion-fokuseret ledelse bygger på ros, tillid, meninger, fællesskab, anerkendelse samt at lytte og blive taget alvorligt. For lederne kan mange af disse positive elementer klares med smil, nærvær, accept, åbenhed, opmærksomhed og generøsitet.

Den type lederskab trives i rammer, hvor lederen udligner status- og magtbalancen mellem sig selv og andre. Det kræver, at hun skaber en kultur, der giver medarbejderne plads til at møde hende med konstruktivitet – også den kritiske – uden frygt for konsekvenser.

Ud over disse generelle karakteristika ved den compassion-fokuserede ledelsesstil besidder de medfølende ledere syv egenskaber, der kendetegner deres tilgang til ledelse.

  • De har en ’mennesket først’-tilgang og udviser høj følelsesmæssig intelligens.
  • De tilpasser sig omgivelserne, så deres måde at møde mennesker på bliver mere personlig, individuel og kontekstafhængig.
  • De drager omsorg for sig selv og forstår, hvor vigtigt det er at indpode den evne hos andre.
  • De gør andre mere selvstændige og hjælper dem til selvindsigt og udvikling ved at give positiv og konstruktiv feedback. De fokuserer på at udvikle talent og potentiale snarere end på at stirre sig blindt på begrænsninger.
  • De er åbne og transparente, så de accepterer og forstår, at det er menneskeligt at fejle – og deler gerne deres fejl med andre.
  • De er modige, medfølende og medmenneskelige.
  • De er oprigtige, autentiske og baserer deres adfærd på værdier, de står inde for.

Værdifuld ledelse

Selvom de syv kendetegn er lige vigtige, er det syvende og sidste interessant at uddybe her. En lang række undersøgelser viser nemlig, at det at kunne se og stå inde for meningen med sit arbejde er en af de væsentligste kilder til motivation. Og meningen med arbejdet bunder som oftest i, at ens værdier kan eksistere og trives under organisationens tag.

Men for at det kan ske, er det afgørende, at man dels kender virksomhedens værdigrundlag og forstår, hvad værdierne betyder, når man overfører dem til konkret adfærd. Dels at man er bevidst om, hvilke værdier man selv navigerer ud fra, og er bevidst om at bruge dem generøst og autentisk.

For du vil naturligvis hellere følge en ærlig, ægte, forstående og støttende leder, som giver dig retning, frihed og mening, end en, der er uforstående og kontrollerende.

Det er dog ikke alle, der har en personlighed, som kan honorere de egenskaber, der skal til for at praktisere medfølende lederskab. Jeg vil derfor anbefale dig at koge din udvikling som leder ned til tre trin:

Trin 1: Kend dig selv. Både i modgang og i medgang. Kend dine reaktioner og baggrunden for dem. Stå ved dem. Vær dig selv. Med alle de menneskelige svagheder, du har, som netop er menneskelige og af den grund ikke er noget at skamme sig over. Du kan alligevel ikke skjule dem – især ikke under pres.

Trin 2: Lær dine medarbejdere at kende. Deres styrker og svagheder. Det, der giver dem glæde og tilfredshed.

Trin 3: Når dine medarbejdere har behov for, at du leder dem, må du lære – mentalt og psykisk – at bevæge dig hen til dem. Du må ud af din egen komfortzone og tage udgangspunkt i de områder, hvor medarbejderne føler sig komfortable. Det er her, opgaven som generøs leder begynder. Det er her, du med en omskrivning af Søren Kierkegaard kan møde dine medarbejdere, og her I sammen kan finde hver deres individuelle motivation for at gå på arbejde.

De tre trin fører til, hvad jeg kalder personlighedsbestemt ledelse. Den type ledelse er for mig vejen til at tage det generøse lederskab ud af bøgerne og ind i virkeligheden. Og det er en farbar vej til at skabe bæredygtige relationer til sine medarbejdere i en tid, der som aldrig før kalder på generøsitet, medfølelse og en større mening med jobbet. Og så er det en af vejene til at skabe, hvad jeg mere bredt betegner som ’balance mellem mennesker’.

Læs mere om udvikling af medarbejdere og ledere