Adskillige undersøgelser blandt danske ledere viser, at fastholdelse og tilknytning af medarbejdere er en af de mest afgørende opgaver for ledelse i dag. Dette skyldes blandt andet skiftet fra lavkonjunktur til højkonjunktur samt udskiftningen af store generationer af midaldrende medarbejdere med mindre generationer af unge. Udviklingen skaber med andre ord rekrutteringsudfordringer. 

FAKTABOKS: At miste en medarbejder kan være dyrt. Ifølge de to amerikanske forskere Beverly Kaye og Sharon Jordan-Evans koster det mellem 70 og 400 % af medarbejderens årsløn at udskifte ham eller hende med en anden. Alligevel mangler en tredjedel af alle danske virksomheder en strategi for at holde på deres ansatte.  

En effektiv fastholdelsesstrategi bør ikke kun fokusere på økonomiske og materielle incitamenter som lønforhøjelser eller bonusser. I stedet skal den sigte mod at skabe et attraktivt bytteforhold mellem medarbejderen og klinikken, hvor begge parter får gensidig gavn.  

Medarbejder- eller fastholdelsessamtaler spiller en væsentlig rolle i denne strategi. Samtalerne giver medarbejderne mulighed for at udtrykke deres ønsker og behov og skaber et rum for åben kommunikation mellem medarbejder og leder. Ved at lytte proaktivt og handle på medarbejdernes input kan lederen skabe et bedre arbejdsmiljø og fastholde de dygtigste medarbejdere. For at fastholde medarbejderen skal lederen også være opmærksom på virksomhedens værdigrundlag og sørge for, at medarbejderne kan genkende deres egne værdier i virksomheden. Fleksibilitet i arbejdslivet, god kommunikation mellem medarbejdere og ledere, samt mulighed for faglig og personlig udvikling er andre vigtige faktorer, der kan medvirke til at fastholde medarbejderen. 

Der er dog visse tegn, der kan indikere, at en medarbejder er på vej væk, såsom lav produktivitet, tilbagetrækning fra sociale tiltag og arbejdsgrupper, og tidligere afslutning af arbejdsdagen. Ved at være opmærksom på disse tegn og engagere sig i regelmæssige medarbejdersamtaler kan lederen proaktivt imødegå medarbejderens bekymringer og fastholde dem længere i virksomheden. 

Vores dialogværktøj 

I Garuda har vi udviklet nedenstående model, som indeholder en række af de vigtigste faktorer, når det gælder tilknytning og fastholdelse. En del af vores DNA er, at vi tror på balance mellem mennesker, og at ledelse bygger på empati, tillid og troværdighed. Modellen er derfor udviklet som et dialogværktøj, og vi anbefaler, at du går modellen igennem og forholder dig til faktorerne – først én for én, og dernæst i sammenhæng med de andre. Med modellen kan du synliggøre, hvor jeres styrker er – og på baggrund heraf overveje, hvor det er mest hensigtsmæssigt for jer som organisation at sætte indsatser i gang, der kan hjælpe på jeres medarbejders loyalitet og engagement – og organisationens strategi for fastholdelse. 

Garudas model for strategisk fastholdelse af medarbejdere
© Du er velkommen til at vise og bruge Garudas model for strategisk fastholdelse af medarbejdere, så længe du gør det med tydelig reference til Garuda

 

På baggrund af ovenstående model kan du udfordre dig selv på, hvor excellent I er til (på en skala fra 1-3, hvor 1 er mindst excellent):  

Employer branding: Hvordan arbejder I strategisk med at skabe et velkendt varemærke som arbejdsplads? 

Ledelse: Har lederne de fornødne kompetencer? Og kender de medarbejderne tilstrækkeligt godt? 

Faglig- og personlig udvikling: Hvilke muligheder har medarbejderne for at udvikle sig – både fagligt og personligt? 

Arbejdssituation: Hvordan sikrer I et godt og sikkert arbejdsmiljø, fysisk såvel som psykisk? 

Samarbejde og kolleger: Kan I gøre mere for at sikre et godt og givende samarbejde mellem medarbejderne? 

Ansættelsesforhold: Har I timelønnede, vikarer, projektmedarbejdere eller fastansatte? Og hvordan er de aflønnede?

Rekruttering og onboarding: Hvordan arbejder I med at rekruttere de rette medarbejdere – og få dem godt ombord?Garuda - strategisk fastholdelse af medarbejdere

Fastholdelse af medarbejdere handler ikke blot om at holde medarbejderne fast, men om at skabe en arbejdsplads, hvor de ønsker at blive, udvikle sig og yde deres bedste. Samtidig giver modellen mulighed for at synliggøre, hvor I har styrker, og dermed kan differentiere jer, når I for eksempel rekrutterer nye medarbejdere. 

En strategisk tilgang til fastholdelse er ikke kun en investering i medarbejderne, men også en investering i virksomhedens succes. Ved at prioritere fastholdelse og skabe et stærkt arbejdsmiljø kan virksomhederne bevæge sig fra at reagere på problemer til at agere proaktivt og forme en fremtid, hvor medarbejdere trives, og succes blomstrer.  

 

FAKTABOKS: Du kan læse meget mere om tilknytning og fastholdelse af dine medarbejdere, og hvordan vi evt. kan hjælpe jer videre i jeres arbejde. Begynd endelig med at hente modellen og spørgerammen gratis her: