Motivation på arbejdspladsen er et meget omtalt begreb. Og det med god grund. For det er naturligt at ræsonnere, at motiverede medarbejdere også er tilfredse, produktive medarbejdere. Men hvad er motivation mere præcist, og hvordan kan vi arbejde med det?

Det undersøger jeg i denne artikel, hvor jeg præsenterer gode råd til at motivere medarbejderne.

Hvad er motivation?

Slår vi ”motivation” op i ordbogen, kan vi se, at ordet stammer fra fransk og er afledt af ”motivere” og ”motiv”. Motivation er en tilskyndelse eller begrundelse for at handle på en bestemt måde. Det handler om at fremme lysten eller interessen for at agere på en specifik måde. Om at tilskynde og anspore til handling, men også om at forklare og synliggøre en årsag. Hvorfor er motivationen eksempelvis større for nogle typer af opgaver, end den er for andre typer?

Det modsatte af motivation er demotivation, hvor der er et synligt og nogle afgange udtalt fravær af motivation for at løse opgaver.

Hvordan motiverer vi medarbejderne?

Motivation og demotivation kan bunde i utallige årsager. De kan være bevidste såvel som ubevidste for den enkelte medarbejder eller leder. Anerkendelse, gode kollegaer, dygtige ledere, professionel udvikling, høj løn og frihed til at løse sine opgaver er blot udvalgte gængse årsager. Men motivation er både individuel, omskiftelig og situationsbestemt, så noget kan være motiverende for den ene og demotiverende for den anden – og motiverende i én situation, men demotiverende i en anden.

Derfor bliver motivation hurtigt et besværligt og tidskrævende område at beskæftige sig med. Omvendt er glæden ved at lykkes med indsatsen og ved arbejde et sted, der sikrer og fremmer motivationen, selvforstærkende. Så de motiverede medarbejdere naturligt genskaber et miljø, der bliver stadigt bedre at være en del af. Den succesoplevelse er i sig selv stærkt motiverende.

Afgørende for at lykkes med denne ledelsesopgave er at kende både sig selv og sine medarbejdere. Som leder kommer man ofte til utilsigtet at tage udgangspunkt i sig selv og sin egen motivationsprofil. Løsningen på det problem er at mestre den såkaldte perspektivbevidsthed, som betyder en større selvindsigt og viden om sine medarbejdere, så det bliver deres motivation, der danner udgangspunktet, snarere end lederens egen.

Indre og ydre motivation

Overordnet kan vi sige, at motivation er den potentielle energi, vi er villige til at lægge i en indsats for at nå bestemte mål. Forskningen fortæller, at der findes forskellige former for motivation. De to nok mest kendte er indre motivation og ydre motivation.

Den indre drejer sig om opgaverne i sig selv. De er så spændende, udviklende og energifremmende og energifremkaldende, at de i sig selv skubber medarbejderen frem.

Den ydre er en fællesbetegnelse for alle de typer af belønninger, som er forbundet med at løse opgaverne. Her er løn og bonus de mest oplagte eksempler. Men de ydre belønninger kan bestå af mange andre ting.

Når vi oplever motivation, hvad enten der er tale om den indre eller den ydre form, får vi opfyldt nogle grundlæggende behov. De er:

  • Behovet for autonomi: Vi skal have råderum og selv opleve, at vi er årsag til vores handlinger.
  • Behovet for kompetence: Vi skal mestre og opleve, at vi mestrer vores opgaveløsningen, hvilket ikke behøver at være det samme.
  • Behovet for tilknytning: Vi har brug for at have relationer og føle os tilknyttet til andre, som eksempelvis kollegaer, kunder, patienter, borgere eller klienter.

Dertil kommer andre behov som behovet for mening: Vi kan se og forstå meningen ved det arbejde, vi foretager os.

Hvorfor er motivation på arbejdspladsen vigtig?

Motivationen er nødvendig at beskæftige sig seriøst med. Dels fordi arbejdet fylder en stor del af vores vågne og mest oplagte timer, så vi har nærmest en forpligtelse over for os selv og vores kollegaer for at arbejde med noget, der interesserer os. Dels fordi motivation er vigtigt for at sikre produktivitet og kreativitet.

Motiverede medarbejdere vil deres arbejde, mens demotiverede kan være decideret skadelige – for miljøet på arbejdspladsen og for opgaveløsningen.

Vil du have flere råd til motivation, så vil jeg anbefale dig at læse artiklen om motivation og FokusProfilen.