Garudas KompetenceProfil består af 16 personlighedstræk, der indgår i Hoved-Hjerte-Ben-modellen. Vi har tidligere skrevet to interviewguides om hovedet i KompetenceProfilen. Nu går vi videre til at fokusere på hjertet.

Hjertets egenskaber handler om individets måde at samarbejde og etablere relationer med andre på. Behovet, viljen og evnen til at føle sig ind på andre, skabe social kontakt samt behovet for opbakning og tillid.

I denne første interviewguide til hjertet kigger vi på trækkene ’indføling’, ’social kontakt’ og ’social fleksibilitet’.

Indføling

Trækket ’indføling’ udgøres af to yderpoler. På den ene side er man indfølende og lægger vægt på at forstå andre menneskers tanker, handlinger og følelser. Her er man lyttende og åben over for andres synspunkter, og så forsøger man at forudse andre menneskers handlinger og motiver.

På den anden side er man distanceret. Det dækker over, at man ikke synes, det er nødvendigt at sætte sig ind i andre menneskers tanker, handlinger og følelser. Man mener altså ikke, at der er grund til at bruge energi på at forstå andres hensigter og årsagen til, hvorfor de handler, som de gør. Det er i bund og grund deres egen sag.

Når du skal forsøge at fastslå, hvor en respondent ligger mellem disse to yderpunkter, kan du forsøge dig med disse fem spørgsmål:

 1. I hvilke situationer synes du, det er vigtigt at sætte sig ind i, hvordan mennesker har det?
 2. Har du haft kollegaer, som har været meget oprevede eller kede af det i en periode? Hvad var der sket, og hvordan agerede du?
 3. Fylder dialogen med andre hos dig uden for arbejdstiden? Tager du dialogen med hjem?
 4. Hvornår har nogen sidst fortalt dig noget, som var af stor betydning for personen selv? Hvad handlede det om, og hvordan håndterede du det?
 5. I hvilke situationer synes du, det er vigtigt, at andre prøver at sætte sig ind i, hvordan du har det, og hvad der ligger bag din måde at agere på?

Social kontakt

Inden for den sociale kontakt kan man ligge et sted mellem introvert og ekstrovert.

Som ekstrovert foretrækker man et arbejde, hvor samvær med andre spiller en stor rolle. Man er åben, udadvendt, kontaktsøgende og holder af at være midtpunktet i større sociale sammenhænge.

Omvendt forholder det sig, når man er introvert. Som introvert vil man hellere arbejde alene i de fleste situationer. Man etablerer kontakt til andre, når det er hensigtsmæssigt og tjener et bestemt formål. Og så undgår man helst store selskaber.

Prøv med disse fem spørgsmål, når du skal afdække trækket ’social kontakt’:

 1. Hvilke kollegaer foretrækker du at arbejde sammen med – dem, der fylder meget socialt, eller dem, der holder sig mere for sig selv?
 2. Hvilken slags kontakter eller relationer har du typisk med kollegaerne på din arbejdsplads?
 3. Fortæl om en situation, hvor du er blevet nødt til at skabe nye kontakter? Hvordan gjorde du, og hvordan gik det?
 4. Får du energi af at være i kontakt med andre mennesker?
 5. I hvilke situationer er det efter din mening ikke hensigtsmæssigt at samarbejde med andre?

Social fleksibilitet

Den sociale fleksibilitet går fra at være normfokuseret til at blive social fleksibel. Som social fleksibel er man tolerant, tålmodig, forstående og eftergivende over for social adfærd, der afviger fra normen. Man vurderer og dømmer ikke mennesker alene på deres udseende og umiddelbare adfærd. I stedet støtter man andre, hvis de er usikre og ikke lever op til fastsatte krav og normer.

Som normfokuseret foretrækker man mere faste normer, regler og retningslinjer for, hvad man må og ikke må. Man er utålmodig over for andre, som afviger fra de givne rammer og aftalte normer. Og så lægger man vægt på selvdisciplin og stiller store krav til sig selv og andre.

Følgende fem spørgsmål kan med fordel bruges til at blive klogere på social fleksibilitet:

 1. Hvilke spilleregler eller normer synes du, er vigtige i en arbejdsgruppe? Og har du været i en situation, hvor disse normer ikke blev fulgt? Hvad blev resultatet af det?
 2. Hvad tror du, har påvirket og grundlagt de normer og værdier, som du har i dag?
 3. Fortæl om en situation, hvor du selv – eller andre – har sat spørgsmålstegn ved dine normer og værdier? Hvilke normer og værdier drejede det sig om, og hvordan oplevede du situationen?
 4. Fortæl om en situation, hvor du har samarbejdet med en person, der har været meget anderledes end dig selv. På hvilken måde var personen anderledes, og hvordan påvirkede det jeres samarbejde?
 5. Hvilke værdier betyder mest for dig, og hvor vigtigt er det for dig at leve op til dem?

Vil du have mere inspiration til KompetenceProfilen eller til, hvilke spørgsmål du kan stille i løbet af jobsamtalen, er du altid meget velkommen til at kontakte adm. direktør Rasmus Mortensen eller chefkonsulent Lotte Mølgaard.